Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για άτομα που πάσχουν από Άνοια-Alzheimer, μέσω δράσεων κατάλληλης διασύνδεσης με δομές των ΟΤΑ» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 2α: «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού-Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ως κατωτέρω:

  • ΠΕ Ψυχιάτρων ή Νευρολόγων μία (1) θέση
  • ΠΕ Ψυχολόγων μία (1) θέση
  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας μία (1) θέση

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2020.

Αρχεία προς λήψη

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Προκήρυξη
Έντυπο αίτησης