Οικοτροφείο

Το Οικοτροφείο αποτελεί Μονάδα όπου παρέχονται επί 24ωρου βάσεως υπηρεσίες εξειδικευμένης φροντίδας ασθενών με άνοια. Διαρθρώνεται, οργανώνεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της τομεοποίησης, της κοινοτικής Ψυχιατρικής, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Το Οικοτροφείο αποτελεί μία μορφή προστατευμένης στέγασης. Οι ασθενείς παραμένουν για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν οι φροντιστές τους, εφόσον δεν υπάρχει λίστα αναμονής.

Πρόκειται για δομή όπου το κύριο βάρος δίδεται στην κοινωνικού τύπου φροντίδα με περιορισμένα ιατρικά ή νοσηλευτικά -κατά την νοσοκομειακή έννοια- χαρακτηριστικά, και στην υποστήριξη των ασθενών στην διατήρηση για όσο το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα της λειτουργικότητας τους και της ικανότητας τους για αυτοεξυπηρέτηση.

Οι κύριοι παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχημένη λειτουργία του Οικοτροφείου είναι η ομαδική εργασία του προσωπικού, η συμπληρωματικότητα των ρόλων και η διασταύρωση αρμοδιοτήτων, η υπέρβαση των παραδοσιακών νοοτροπιών ασυλικού τύπου και η δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προτύπου.

Οι προαναφερθείσες αρχές πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο κατά τη λήψη όλων των αποφάσεων και τη διενέργεια όλων των πράξεων, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του Οικοτροφείου.

Η σύσταση της ΜΑΝΑ, ο ορισμός Επιστημονικά Υπεύθυνου, η εξασφάλιση της Διεπιστημονικής Ομάδας, η εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και η ομαλή και λειτουργική διασύνδεσή τους με άλλες υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίον υπάγονται, συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του Οικοτροφείου.

Οι Ένοικοι

Το Οικοτροφείο φιλοξενεί ασθενείς μόνο με άνοια χωρίς ικανότητα αυτόνομης διαβίωσης. Η διαμονή στο Οικοτροφείο δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα αλλά στοχεύει:

 • Στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας, όταν αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί στο οικείο περιβάλλον του ασθενή.
 • Στην προσωρινή ανακούφιση των φροντιστών από το βάρος της συνεχούς φροντίδας των ασθενών τους.
 • Να παρέχει ελεύθερο χρόνο στους φροντιστές ώστε να έχουν προσωπική και κοινωνική ζωή.
 • Να επιτρέψει στους φροντιστές να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες (ασθένεια, μετακίνηση κλπ).
 • Η δυναμικότητα του Οικοτροφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 άτομα. Οι φιλοξενούμενοι στο Οικοτροφείο πρέπει να προέρχονται και από τα δύο φύλα.

  Στο Οικοτροφείο δεν γίνονται δεκτοί:

  • Aσθενείς με αλκοολισμό.
  • Ασθενείς με έντονο αυτοκτονικό ιδεασμό.
  • Ασθενείς με συμπτωματολογία για την οποία απαιτείται παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα (βίαιη και επιθετική συμπεριφορά, έντονη ψυχοκινητική διέγερση ή ανησυχία, ασθενείς με σοβαρά συνυπάρχοντα νοσήματα που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση).
  • Ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο άνοιας και είναι κλινήρεις, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και για βραχύτατα χρονικά διαστήματα μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεπιστημονικής Ομάδας.

  Στόχοι του Οικοτροφείου

  Στόχος του Οικοτροφείου είναι:

  • Να παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα στους ασθενείς με άνοια.
  • Να ανακουφίσει τους φροντιστές από το βάρος της μακρόχρονης φροντίδας των ασθενών τους.

  Παρεχόμενες υπηρεσίες

  Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Οικοτροφείο αφορούν:

  • Τη φαρμακευτική αγωγή.
  • Την ψυχολογική στήριξη των ασθενών.
  • Την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της δομής.
  • Τη συνεχή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, τις ερευνητικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη γραπτών προτύπων και δεικτών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας.

  Το Οικοτροφείο λειτουργεί βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς και την διατήρηση της λειτουργικότητας τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Το πρόγραμμα αυτό συναποτελείται από ένα φάσμα ήπιων καθημερινών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν τους ενοίκους ατομικά ή ομαδικά και λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός του Οικοτροφείου.

  Το πρόγραμμα λειτουργίας του Οικοτροφείου διαφοροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των ασθενών της στα εξής στάδια:

  • Πρόγραμμα προσαρμογής, ατομικών δεξιοτήτων και αυτοφροντίδας.
  • Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων.

  Το πρόγραμμα λειτουργίας του Οικοτροφείου ενδεικτικά είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες αυτοφροντίδας σε θέματα υγιεινής, ατομικής περιποίησης και προσωπικής εμφάνισης, φροντίδας προσωπικού χώρου, απασχόλησης με δραστηριότητες κήπου, κατασκευών, έκφρασης μέσω ζωγραφικής, μουσικής, χορού, ενημέρωσης μέσω τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών, διαχείρισης των κοινών καθημερινών αναγκών μέσω της προετοιμασίας των γευμάτων, της συμμετοχής σε κοινοτικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες και ψυχαγωγίας.
  Φυσικά, όλοι οι ασθενείς του οικοτροφείου, και εφόσον το επιτρέπει η κλινική τους κατάσταση, συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και τακτικά απογευματινά προγράμματα νοητικής ενδηνάμωσης που γίνονται απο εξειδικευμένο ψυχολόγο.
  Οργάνωση Οικοτροφείου

  1.

  <