Οι στόχοι μας

Σκοπός της ΕΕΝΑΣΔ Βόλου σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό είναι να υποστηρίξει την έρευνα πάνω στις αιτίες, στη βελτίωση της διαγνώσεως, στη θεραπεία και φροντίδα για τη νόσο Alzheimer και συγγενείς διαταραχές (όπως η νόσος PICK, η νόσος CREUTZFELDT-JACOB, οι άνοιες του μετωπιαίου λοβού, η άνοια με σωμάτιο LEWY, η αγγειακή άνοια κ.ά.).

Παρ’ όλο που η λειτουργία της ΜΑΝΑ εξατομικεύεται και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών, καθορίζεται από το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων και των αναγκών των ασθενών και των φροντιστών τους και στοχεύει:

  • Στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ανοϊκών ασθενών και των φροντιστών τους.
  • Στη διατήρηση της αυτονομίας, της ικανότητας αυτοφροντίδας, της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με άνοια για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.
  • Στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών με άνοια.
  • Στη παροχή βοήθειας στους φροντιστές ασθενών με άνοια προκειμένου να μειωθεί το κοινωνικό, οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από τη μακρόχρονη φροντίδα των ασθενών με άνοια.
  • Στην εκπαίδευση των φροντιστών και στη παροχή συμβουλών για τη φροντίδα των ασθενών.
  • Στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με άνοια.
  • Στη δημοσιοποίηση των αναγκών των ασθενών και των φροντιστών τους.
  • Στην επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού ώστε να εξοικειωθεί με το πρόβλημα.
  • Στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους και στην παροχή ικανού θεραπευτικού περιβάλλοντος που να αναιρεί την κοινωνική περιθωριοποίηση των ασθενών και των φροντιστών τους.

Η ΕΕΝΑΣΔ Βόλου έρχεται να ενισχύσει αυτούς τους σκοπούς συντελώντας ουσιαστικά στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην ζωή και στην κοινότητα, αναπτύσσει ένα πλέγμα δράσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών των ανοϊκών ασθενών στην περιοχή της πόλης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Μαγνησίας, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς επίσης και στην αυξανόμενη ζήτηση για ενημέρωση-πληροφόρηση-υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής τους τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.